اعضای دوره هشتم هیأت ممیزه دانشگاه

 
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی دانشکده/ دانشگاه محل خدمت یا پست سازمانی اعضای حقوقی
1 دکتر سیدخلاق میرنیا دانشیار خاکشناسی رییس هیأت ممیزه
2 دکتر علی اکبر باقری خلیلی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دبیر هیأت ممیزه
3 دکتر محمدحسین فاطمی استاد شیمی معاون پژوهشی
4 دکتر محمود دیانی استادیار فلسفه دین معاون فرهنگی و اجتماعی
5 دکتر عباسعلی رستمی استاد شیمی شیمی
6 دکتر احمد جعفری صمیمی استاد اقتصاد علوم اقتصادی و اداری
7 دکتر علی اکبر ایزدی فرد استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی الهیات و معارف اسلامی
8 دکتر کوروش نوذری استاد فیزیک علوم پایه
9 دکتر محمد بخشی استاد مهندسی مکانیک صنعتی نوشیروانی بابل
10 دکتر محمود شارع پور استاد جامعه شناسی علوم انسانی
11 دکتر مهرداد مدهوشی استاد مدیریت علوم اقتصادی و اداری
12 دکتر ابراهیم صالحی عمران استاد برنامه ریزی درسی علوم انسانی
13 دکتر ولی اله دبیدی استاد فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
14 دکتر محسن علیمحمدی استاد ریاضی علوم ریاضی
15 دکتر علی اکبر رنجبر استاد مهندسی مکانیک صنعتی نوشیروانی بابل
16 دکتر علی کریمی استاد علوم سیاسی حقوق و علوم سیاسی
17 دکتر سیدرسول موسوی دانشیار باستان شناسی هنر و معماری
18 دکتر محمد   خزائی دانشیار معماری تربیت مدرس
 
 

بخشنامه های هیات ممیزه:
دریافت فایل زیپ شده فرمهای شناسه آموزشی بخشنامه 100144درخصوص شناسنامه آموزشی
بخشنامه 100144درخصوص شیوه نامه (تشکیلات)آیین نامه ارتقا4
بخشنامه 100144درخصوص شیوه نامه (آموزشی)آیین نامه ارتقا2
بخشنامه 98727 درخصوص ابلاغ آیین نامه جدید ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی
بخشنامه 100144درخصوص شیوه نامه آیین نامه ارتقا1
اطلاعیه ها مشاهده همه

همایش ها